ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้  

ข้อตกลงการใช้งาน (รวมทั้งเอกสารที่อ้างถึงในที่นี้) เป็นข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์  www.Physiogel.com (เว็บไซต์ของเรา) สำหรับบุคคลทั่วไปและสมาชิกเว็บไซต์ การใช้งานในที่นี้หมายรวมถึง การเข้าเยี่ยมชม ค้นหา หรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มการใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวมีผลทันทีที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณปริ๊นเอกสารข้อตกลงนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เมื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว

หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน คุณจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา  

OTHER APPLICABLE TERMS

ข้อตกลงการใช้งานนี้รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งให้มีผลบังคับกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเราด้วย อันได้แก่ :

นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ใช้กับการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา เมื่อคุณเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเราถือว่าคุณยินยอมให้เราสามารถดำเนินการต่างๆตามข้างต้นได้ และคุณได้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง

นโยบายเรื่องการใช้งานที่เหมาะสม จะมีการระบุถึงการใช้ที่ได้รับการอนุญาต และการใช้ที่ต้องห้ามในเว็บไซต์ของเราอยู่ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้งานที่เหมาะสมดังกล่าว

นโยบายคุกกี้ ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลคุกกี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เรา

INFORMATION ABOUT US

www.Physiogel.com คือเว็บไซต์ที่ดำเนินการภายใต้ GlaxoSmithKline Services Unlimited ("เรา"). และได้รับการจดทะเบียน ณ ประเทศอังกฤษ และ เวลส์ ภายใต้เลขทะเบียนบริษัท  01047315 โดยมีที่ตั้งสำนักงาน ณ เลขที่  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

CHANGES TO THESE TERMS

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานโดยการแก้ไขเงื่อนไขต่างๆในหน้านี้ได้ทุกเมื่อ

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับคุณด้วย  

CHANGES TO OUR SITE

เราอาจปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาบางส่วนอาจไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และทั้งนี้ไม่ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว

เราไม่รับประกันว่าเว็ปไซต์ของเรา หรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็ปไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ในเวปไซต์นี้ และในสื่อที่เผยแพร่อยู่ในเวปไซต์นี้ งานทั้งหมดนี้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายและสนธิสัญญาทั่วโลก เราขอสงวนลิขสิทธิ์ในสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์สำเนาได้หนึ่งฉบับและดาวน์โหลดข้อมูลบนหน้าต่างๆ จากเว็บไซต์ของเราสำหรับการใช้งานส่วนตัวได้ และคุณสามารถเชิญชวนบุคคลอื่นๆให้เข้าเยี่ยมชมเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้

คุณจะต้องไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขสำเนาทั้งที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์ของสื่อใดๆที่คุณได้ทำพิมพ์ หรือดาวน์โหลดออกมาไม่ว่าในรูปแบบใด และคุณจะต้องไม่นำภาพประกอบ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียงหรือกราฟฟิกต่างๆจากในเว็บไซต์ของเราไปใช้โดยไม่มีข้อความประกอบในเว็บไซต์ด้วย

จะต้องมีการให้เครดิตสถานะของเรา (และผู้เขียนบทความของเรา) ในฐานะผู้เขียนและแต่งบทความในเว็บไซต์ของเราอยู่ตลอดเวลา

คุณจะต้องไม่นำเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเราหรือผู้ที่ออกใบอนุญาตให้เรา เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

หากคุณพิมพ์ คัดสำเนา หรือดาวน์โหลดไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดจากเว็บไซต์ของเรา อันเป็นการขัดแย้งกับข้อตกลงในการใช้งาน ให้สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีและคุณต้องดำเนินการคืนหรือทำลาย(แล้วแต่ที่คุณจะเลือก) สำเนาของสื่อต่างๆที่คุณได้จัดทำขึ้นมาทั้งหมด  

NO RELIANCE ON INFORMATION

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเนื้อหาทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้คุณยึดถือปฏิบัติ คุณจะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนนำข้อปฏิบัติและเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราไปใช้จริง

แม้เราจะพยายามปรับปรุงเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์อยู่เสมอ แต่เราไม่รับรองและรับประกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

LIMITATION OF OUR LIABILITY

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เราขอสงวนและไม่ต้องรับผิดชอบต่อเงื่อนไข การรับประกัน การเป็นตัวแทนหรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจใช้บังคับกับข้อความ หรือเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะด้วยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ใช้งาน หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา ละเมิด (รวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นจากความประมาท) ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีอื่นใด แม้ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อันเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับ:

การใช้หรือการไม่มีความสามารถที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา หรือ

การใช้งานหรือความเชื่อถือในเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณเป็นผู้ใช้งานในภาคธุรกิจ โปรดพึงระลึกไว้ว่า เราไม่มีส่วนรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ:

การสูญเสียกำไร ยอดขาย ธุรกิจหรือรายได้;

การที่ธุรกิจหยุดชะงัก;

การสูญเสียเงินออม;

การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ความสัมพันธ์หรือชื่อเสียง หรือ

ความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือโดยผลที่ตามมาจากความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริโภค โปรดพึงระลึกว่าเว็บไซต์ของเราให้บริการเฉพาะภายในประเทศและเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และคุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจ ทั้งนี้ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร ธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงักหรือความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้น

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆตามกฎหมายที่เกิดจากการสูญเสียหรือเสียหายจากการติดและแพร่กระจายเชื้อไวรัส หรืออันตรายด้านเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูลหรือแม้แต่ทรัพย์สินใดๆของคุณ จากการที่คุณใช้และดาวน์โหลดเนื้อหาและลิ้งค์ต่างๆบนเว็บไซต์

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อลิ้งค์ที่เชื่อมต่อบนเว็บไซต์ของเรา ลิ้งค์เชื่อมต่อดังกล่าวไม่อาจตีความได้ว่าเป็นลิ้งค์เชื่อมต่อที่ได้รับการสนับสนุนจากเรา และเราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือสูญเสียใดๆจากการใช้งานลิ้งค์ดังกล่าวของคุณ  

UPLOADING CONTENT TO OUR SITE

หากคุณใช้งานฟังก์ชั่นในการอัพโหลดเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อกับผู้ใช้งานท่านอื่นๆในเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้งานเนื้อหาที่ระบุในนโยบายเรื่องการใช้งานที่เหมาะสม

คุณรับรองว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว หากคุณคือผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริโภค คุณจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวด้วย

เนื้อหาใดๆก็ตามที่คุณอัพโหลดใช้งานบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่ถือเป็นทรัพย์สิน และทางเรามีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ ทำสำเนา แจกจ่ายและเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามซึ่งเนื้อหาใดๆได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ เราได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการใช้ความคิด แนวคิด กรรมวิธีหรือเทคนิค รวมถึงการพัฒนาและผลิตสินค้าทางการตลาดที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆ ด้วย

เรามีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สาม หากได้รับการกล่าวอ้างจากบุคคลที่สามว่าเนื้อหาที่คุณอัพโหลดนั้นเข้าข่ายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

เราไม่มีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ในเนื้อหา หรือความถูกต้องของเนื้อหาที่อัพโหลดบนเว็บไซต์ของเราโดยคุณหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราท่านอื่น

เรามีสิทธิ์ในการลบข้อความหรือเนื้อหาที่คุณโพสต์หากพบว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายเรื่องการใช้งานที่เหมาะสม

การแสดงความเห็นโดยผู้เข้าใช้เว็บไซต์รายอื่นที่ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ของเรา ไม่ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความเห็นหรือการประเมินของเรา  

VIRUSES

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัย หรือปราศจากบั๊กและไวรัส

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการสร้างและปรับปรุงเทคโนโลยีและโปรแกรม รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆของคุณ เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงควรติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก่อนเข้าใช้งานด้วย

คุณจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์เราในทางที่ผิดโดยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยไวรัส โทรจัน เวิร์ม บอมบ์ หรืออันตรายอื่นๆทางเทคโนโลยี และจะต้องไม่พยายามเข้าใช้เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมไปถึงสถานที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใดๆก็ตามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ คุณจะต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางการใช้งานเครือข่ายของเรา การะกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 1990 เราจะทำการรายงานไปยังผู้บังคับใช้กฎหมายและแจ้งข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ และเมื่อมีการกระทำละเมิดตามข้างต้น สิทธิ์ของคุณในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าเป็นอันระงับไปทันที  

LINKING TO OUR SITE

คุณสามารถสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงมายังหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากเป็นการกระทำที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฏหมายโดยไม่ทำลายชื่อเสียงหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ

คุณจะต้องไม่สร้างลิ้งค์เชื่อมโยงที่แสดงว่าทางเราได้ให้ความร่วมมือ อนุมัติ หรือยอมรับโดยไม่มีมูลความจริง

คุณจะต้องไม่สร้างลิ้งค์เชื่อมโยงใดๆมายังเว็บไซต์เราจากเว็บไซต์ที่คุณมิได้เป็นเจ้าของ

ห้ามทำให้ปรากฏรูปของเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์อื่นใดและจะต้องไม่มีการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เราโดยเฉพาะนอกจากหน้าเว็บไซต์หลักของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการอนุญาตให้ลิงค์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ที่มีการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเนื้อหาที่ระบุไว้ในนโยบายเรื่องการใช้งานที่เหมาะสม อย่างเคร่งครัด

หากคุณประสงค์ที่จะใช้งานเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น กรุณาติดต่อ [consumer.relations@gsk.com]  

THIRD PARTY LINKS AND RESOURCES IN OUR SITE

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลหรือเว็บไซต์อื่นๆของบุคคลที่สาม ลิ้งค์ดังกล่าวนั้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณเท่านั้น

เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอก หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

REPORTING SIDE EFFECTS TO US

เราสนับสนุนให้ผู้บริโภคทุกท่านรายงานผลและผลข้างเคียงในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณต้องการแจ้งผลข้างเคียงดังกล่าว กรุณาติดต่อ consumer.relations@gsk.com.

หากคุณมีความกังวลใจถึงผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือคุณคิดว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรง โปรดแจ้งแก่แพทย์ ทันตแพทย์หรือเภสัชกรประจำตัวของคุณ เพราะพวกเขาจะอยู่ในฐานะที่ให้คำแนะนำแก่คุณได้ดีที่สุด

APPLICABLE LAW

หากคุณคือผู้บริโภค โปรดตระหนักว่าข้อตกลงการใช้งานรวมถึงข้อมูลต่างๆที่กล่าวมานี้ อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฎหมายอังกฤษ คุณและเราตกลงยินยอมร่วมกันว่าศาลแห่งสหราชอาณาจักรและเวลส์จะเป็นศาลที่อยู่ในเขตอำนาจซึ่งอาจมิได้เป็นศาลเดียวที่มีเขตอำนาจในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณคือผู้พำนักอยู่ในไอร์แลนด์เหนือ คุณอาจนำคดีขึ้นสู่ศาลของไอร์แลนด์เหนือได้ และหากคุณคือผู้พำนักอยู่ในสก็อตแลนด์ คุณอาจะนำคดีขึ้นสู่ศาลของสก็อตแลนด์ได้

หากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ข้อตกลงการใช้งานรวมถึงข้อมูลต่างๆที่กล่าวมานี้ (รวมถึงข้อพิพาทที่กล่าวอ้างโดยไม่มีการระบุไว้ในสัญญา) ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฎหมายอังกฤษ เราและคุณตกลงยิมยอมร่วมกันว่าศาลแห่งสหราชอาณาจักรและเวลส์จะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในกรณีนี้

TRADE MARKS

ฟิสิโอเจลคือเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทในเครือ GlaxoSmithKline

CONTACT US

หากต้องการติดต่อเรากรุณาอีเมลมาที่ consumer.relations@gsk.com

ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

Sharing links (i.e. Share This) [If applicable, local markets to add in all social media links that this page can be shared on]

Indication and Usage (inclusion of GSK product indication and usage information).

Important Safety Information- (inclusion of GSK product specific safety information).

Global “site navigation” footer (footer is normally the same for all pages, if footer for a specific page is different it should be noted here).